આભાર સહ નિવેદન

મારા આ બ્લોક માં મુકવામાં આવેલ માહિતી સંકલિત છે જે માટે મારા તમામ કર્મયોગી શિક્ષકો અને શિક્ષણ ને સરળ તથા સર્વલક્ષી બનાવવા મહેનત કરતા તમામ ને તે માટે સહ હર્દય થી આભાર. આ બ્લોક માં મને ગમેલ અને ઉપયોગી લાગેલ માહિતી નો સંગ્રહ કરેલ છે .જેથી એંક જ સ્થળે સરળતાથી મીહતી મેળવી શકાય.॥

Sunday, August 6, 2017

Thursday, August 3, 2017

Test papaer 5 to 8

🇸 🇹 🇩➖ 5⃣ 🇹 🇴8⃣

🇹 🇪 🇸 🇹   
         🇵 🇦 🇵 🇪 🇷 🇸

💥👌🏽મિત્રો *પ્રથમ સત્ર* શરુ થઇ ગયું છે તો અહીં આપના માટે  *ધોરણ -5 થી 8* ના  *એકમ પ્રમાણે ના ટેસ્ટ પેપર* ની વિષય પ્રમાણેની  *PDF ફાઇલ* મુકેલ છે જે આપ ડાઉનલોડ કરી જેમ જેમ એકમ ચાલે તેમ તેમ આપ બાળકનો ટેસ્ટ લઇ શકશો.‼
👇👇      👇👇      👇👇
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥⭕STD -5 GUJARATI* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/zLm4MV

*💥⭕STD -5 HINDI* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/8o3urW

*💥⭕STD -5 SAUNI AASPAS* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/jrmuBW

*💥⭕STD -5 ENGLISH* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/i8amUB
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥🔰STD -6 GUJARATI* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/ojbcVC

*💥🔰STD -6 HINDI* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/Trg2hr

*💥🔰STD -6 SOCIAL SCIENCE* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/Byx84P
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥✡STD -7 GUJARATI* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/5ZXCcE

*💥✡STD -7 HINDI* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/jCZJLu

*💥✡STD -7 SOCIAL SCIENCE* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/zoYm7T
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥🏮STD -8 GUJARATI* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/JQ19bN

*💥🏮STD -8 HINDI* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/oXdWUV

*💥🏮STD -8 SOCIAL SCIENCE* UNIT WISE TEST PAPER
✍https://goo.gl/9JKfiZ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
*💥📲Join with Us on Whatsapp and Telegram -9558250386*

Sunday, July 30, 2017

Pragana

*प्रग्ना अभिगम माटे उपयोगी.*
⬇⬇ 
*प्रग्ना अभिगम वर्ग मा आटलु तो होवु ज जोइअे.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2015/10/pragna-varg-ma-aatalu-to-hovu-j-joiye.html?m=1
⬇⬇
*प्रग्ना अभिगम वर्ग नी अगत्यनी तमाम माहिती.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/06/pragna-abhigam-ange-mahiti-thanks_18.html?m=1
⬇⬇ 
*प्रग्ना अभिगम वर्ग मा कार्य करवा पडती मुश्केली* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/04/ek-shikshak-ni-pragna-abhigam-ni-khami.html?m=1
⬇ ⬇ 
*धोरण-1/2 सप्तरंगी प्रवृत्तियों नु मासवार आयोजन* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/pragna-abhigam-saptarani-pravruttio-nu.html?m=1
⬇⬇
*MP3 गीतों डाउनलोड करो.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/06/pragna-song-mp3-download.html?m=1
⬇ ⬇ 
*मॉड्यूल तथा TLM पुस्तिका डाउनलोड करो* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2015/08/pragna-module.html?m=1
⬇ ⬇ 
*विद्यार्थी प्रोफाइल नमूनाे* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2015/12/pragna-students-profile-namoono.html?m=1
⬇ ⬇ 
*दरेक माइलस्टोन वखते कइ प्रवृत्तियों थवी अनिवार्य छे तेनु लिस्ट* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/pragna-abhigam-milestone-mujab.html?m=1
⬇ ⬇ 
*धोरण -1-5 प्रग्ना माइल स्टोन आयोजन* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/10/pragna-std-1-4-std-3-5-milestone-pura.html
⬇ ⬇ 
*धोरण- 3-4-5 माइलस्टोन आयोजन- जीवन शिक्षण पेज* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/09/pragna-std-3-4-5-milestone-aayojan-by.html?m=1
⬇⬇
*समय पत्रक धोरण -1-4.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/pragna-abhigam-mate-samay-patrak-std-1-4.html?m=1
⬇ ⬇ 
*प्रोजेक्ट वर्क यादी -धोरण -3-4 पर्यावरण.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/06/pragna-abhigam-std-3-4-paryavaran.html?m=1
⬇ ⬇ 
*माइलस्टोन मुजब TLM नी यादी - गुजराती* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/06/pragna-abhigam-tlm-gujarati-std-1-4.html?m=1
⬇ ⬇  
*माइलस्टोन मुजब TLM नी यादी - गणित* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/06/pragna-abhigam-tlm-maths-std-1-4.html?m=1
⬇ ⬇  
*माइलस्टोन मुजब TLM नी यादी - पर्यावरण* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/06/pragna-abhigam-tlm-paryavaran-std-1-4.html?m=1
⬇ ⬇ 
*प्रग्ना अभिगम गरबो.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2015/09/pragna-abhigam-garbo.html?m=1
⬇ ⬇ 
*मूल्यांकन बाबत महत्वपूर्ण परिपत्र* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2015/10/pragna-abhigam-std-1-5-mulyankan-babat.html?m=1
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*कागळकाम ना विडियो*
⬇⬇
*कागळमांथी वींटी बनाववा नी सरळ रीत* ⤵⤵
https://goo.gl/W7qGz4
⬇⬇
*कागळमांथी पतंगीयु बनाववा नी सरळ रीत* ⤵⤵
https://goo.gl/ijPsw3
⬇⬇
*कागळमांथी नानु बोक्स बनाववा नी सरळ रीत* ⤵⤵
https://goo.gl/khoxCG
⬇⬇
*आइसक्रीम स्टीक मांथी बोक्स बनाववा नी सरळ रीत* ⤵⤵
https://goo.gl/4wFRjx
⬇⬇
*कागळमांथी पेन स्टेन्ड बनाववा नी सरळ रीत* ⤵⤵
https://goo.gl/7S90Ib
⬇⬇
*कागळमांथी स्टोरेज बोक्स बनाववा नी सरळ रीत* ⤵⤵
https://goo.gl/wTWQod
⬇⬇
*जरुर होय तेमने पर्सनली मोकलो*

Wednesday, July 5, 2017

Tash

*TET-2 नी तैयारी माटे गुजरात शिक्षण विभाग द्वारा तैयार करेल धोरण-6,7,8 ना द्वितीय सत्र ना विडियो*
⬇⬇⬇⬇⬇
*धोरण-8 माटे उपयोगी विडियो*
⬇⬇⬇⬇⬇
*बेंक 30 मिनीट तास-1* ~ https://goo.gl/qtiJu9
*बेंक 30 मिनीट तास-2* ~ https://goo.gl/gfcMfA
*बेंक 30 मिनीट तास-3* ~ https://goo.gl/KuutGA
*विल बी धेट 30 मिनीट तास-1* ~ https://goo.gl/lVeAC9
*विल बी धेट 30 मिनीट तास-2* ~ https://goo.gl/QTDZ1e
*विल बी धेट 30 मिनीट तास-3* ~ https://goo.gl/g7L2kr
*विल बी धेट 30 मिनीट तास-4* ~ https://goo.gl/PsUJ2C
*विल बी धेट 30 मिनीट तास-5* ~ https://goo.gl/249E47
*वायुओ नी बनावट 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/jhDegt
*वायुओ नी बनावट 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/eef157
*वायुओ नी बनावट 30 मिनीट तास-3* ~https://goo.gl/A4kAJi
*वायुओ नी बनावट 30 मिनीट तास-4* ~https://goo.gl/NWkf12
*वळावी बा आवी 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/TSquzg
*वळावी बा आवी 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/tUF7Yp
*वळावी बा आवी 30 मिनीट तास-3* ~https://goo.gl/8Rkwty
*चक्रवृध्धि व्याज 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/A7eq5O
*चक्रवृध्धि व्याज 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/bN7AIS
*चक्रवृध्धि व्याज 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/ENrD92
*नवावर्ष ना संकल्पो 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/0nc6zB
*नवावर्ष ना संकल्पो 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/mTYd7H
*नवावर्ष ना संकल्पो 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/HYZKjl
*आण्विय रचना 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/fpVpPL
*आण्विय रचना 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/NykcBj
*यू लव इंग्लीश 30 मिनीट तास-1* ~http://goo.gl/ULOMJ5
⬇⬇⬇⬇⬇
*धोरण-7 माटे उपयोगी विडियो*
⬇⬇⬇⬇⬇
*सादु व्याज 30 मिनीट तास-1* ~ https://goo.gl/4dEiHO
*जननी 30 मिनीट तास-1* ~ https://goo.gl/zlgSa5
*जननी 30 मिनीट तास-2* ~ https://goo.gl/R4DYCd
*जननी 30 मिनीट तास-3* ~ https://goo.gl/Yc13w1
*विद्युत 30 मिनीट तास-1* ~ https://goo.gl/OCKqcd
*विद्युत 30 मिनीट तास-2* ~ https://goo.gl/PCw93X
*विद्युत 30 मिनीट तास-3* ~ https://goo.gl/GKB6tS
*विद्युत 30 मिनीट तास-4* ~ https://goo.gl/y05WgC
*ऐम आइ लोस्ट 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/gPytdJ
*ऐम आइ लोस्ट 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/ZME7xg
*ऐम आइ लोस्ट 30 मिनीट तास-3* ~ https://goo.gl/II7zyd
*ऐम आइ लोस्ट 30 मिनीट तास-4* ~https://goo.gl/DZktsd
*ऐम आइ लोस्ट 30 मिनीट तास-5* ~https://goo.gl/44ts4w
*घात घातांक 30 मिनीट तास-1* ~ https://goo.gl/gzaetX
*घात घातांक 30 मिनीट तास-2* ~ https://goo.gl/DjaFsJ
*घात घातांक 30 मिनीट तास-3* ~ https://goo.gl/lnQ9BV
*घात घातांक 30 मिनीट तास-4* ~ https://goo.gl/JsA3oI
*घात घातांक 30 मिनीट तास-5* ~ https://goo.gl/gpd7qL
*अखबारी नोंध 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/Dm8gmE
*अखबारी नोंध 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/QQ02Xw
*अखबारी नोंध 30 मिनीट तास-3* ~https://goo.gl/otmgqZ
*उच्चालन 30 मिनीट तास-1* ~ https://goo.gl/a3u6DK
*उच्चालन 30 मिनीट तास-2* ~ https://goo.gl/HiZj3H
*लेट्स रीड मोर तास-1* ~
https://goo.gl/eeWcfS
*लेट्स रीड मोर तास-2* ~
https://goo.gl/PTKHME
*अंग्रेजी रीवीझन तास-1* ~
https://goo.gl/bYMLkg
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*धोरण-6 माटे उपयोगी विडियो*
⬇⬇⬇⬇⬇
*खूणाओ नी जोड ना प्रकार 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/AZkoIv
*प्राणी जगत 30 मिनीट तास-1* ~ https://goo.gl/IRf4xc
*प्राणी जगत 30 मिनीट तास-2* ~ https://goo.gl/xvBE9z
*प्राणी जगत 30 मिनीट तास-4* ~ https://goo.gl/gOn9cY
*टेस्ट ऑफ इण्डिया 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/mQP1Xw
*टेस्ट ऑफ इण्डिया 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/9LjlLL
*टेस्ट ऑफ इण्डिया 30 मिनीट तास-4* ~https://goo.gl/k8LUj2
*टेस्ट ऑफ इण्डिया 30 मिनीट तास-5* ~https://goo.gl/i2HTlv
*टेस्ट ऑफ इण्डिया 30 मिनीट तास-6* ~https://goo.gl/BDpWVL
*नरी आंखे देखातु आकाश 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/3yqN7J
*नरी आंखे देखातु आकाश 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/c1W9rc
*जादुई पत्र नी वार्ता 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/yXoLUI
*जादुई पत्र नी वार्ता 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/g8L8XH
*जादुई पत्र नी वार्ता 30 मिनीट तास-3* ~https://goo.gl/2BfN77
*पूर्णाक संख्याओं 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/13N4BX
*पूर्णाक संख्याओं 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/oq7oIy
*पूर्णाक संख्याओं 30 मिनीट तास-4* ~https://goo.gl/u2oGWG
*पूर्णाक संख्याओं 30 मिनीट तास-5* ~https://goo.gl/iWlhiu
*आलालिला वांसडीया 30 मिनीट तास-1* ~https://goo.gl/3O228u
*आलालिला वांसडीया 30 मिनीट तास-2* ~https://goo.gl/hfXu4b
*लेट्स रीड मोर तास-1* ~
https://goo.gl/keAumQ
*मी टू तास-1* ~
https://goo.gl/eMySKE
*मी टू तास-2* ~
https://goo.gl/y4yyJc
*अंग्रेजी रीवीझन तास-1* ~
https://goo.gl/jAJnqE
*क्यू फोर यस नो यस नो तास-2* ~
https://goo.gl/dtsjzu

Saturday, July 1, 2017

Form

🇻 🇦 🇭 🇮 🇻 🇦 🇹 🇮
🇵 🇦 🇷 🇹  2⃣
👌 *મીત્રો પ્રાથમીક શાળાઓમાં શિક્ષકો અને આચાર્ય ને અવાર નવાર અમૂક પત્રકો ની જરૂર પડતી હોય છે. તેના માટે પાર્ટ-2 માં આજે કૂલ ૧૫ પત્રકો મૂકેલ છે. કુલ 80 પત્રકો મૂકવામાં આવશે. આ પોસ્ટ ને સાચવી રાખજો કામ આવશે.*

🔹 *ગેરહાજર વિદ્યાર્થીના વાલીને આપવાની નોટીસ નો નમૂનો*
👉 https://goo.gl/jjVvVR

🔺 *માસીક પત્રક ની એકસેલ ની ફાઇલ :EASY TO EDIT*
👉 https://goo.gl/EqYNx2

🔸 *લીવીંગ સર્ટી કાઢવા માટે લેવાની અરજીનો નમૂનો*
👉 https://goo.gl/G9H2H4

▪ *સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમ માટે આમંત્રણ પત્રીકા : EASY TO EDIT*
👉 https://goo.gl/gUfcXK

🔺 *CWSN બાળકોની સ્પેશીયલ પ્રોફાઇલ નો નમૂનો*
👉 https://goo.gl/vDQGHT

🔺 *C.L. રજા રીપોર્ટ ની વર્ડ ની ફાઇલ : સ્કૂલ નુ નામ એડ કરી પ્રીંટ કરવા ઉપયોગી*
👉 https://goo.gl/oNH2Ba

🔹 *વિદ્યાર્થી ની તમામ માહીતી આવરી લેતી ફાઇલ*
👉 https://goo.gl/sEpPuM

🔹 *જીલ્લા બદલી માટે દંપતે કેસ માટે આપવાનું પ્રમાણપત્ર*
👉 https://goo.gl/ngu6L2

🔸 *ગૂણોત્સવ ને બદલે લેવાનાર NAS પરીક્ષાની સંપૂર્ણ માહીતી*
👉 https://goo.gl/GPmFnV

🔺 *વિદ્યાદીપ યોજના ની માહિતી : પરીપત્ર*
👉 https://goo.gl/pjrCNv

🔹 *સ્ટુડન્ટ પ્રોફાઇલ નમૂનો*
👉 https://goo.gl/yjSMWJ

🔺 *જીલ્લા ફેર બદલી માટે અરજીનો નમૂનો*
👉 https://goo.gl/GS6w9Z

🔸 *મકાન સહાય માટે પેશગી ફોર્મ*
https://goo.gl/A8sqdm

🔹 *વીકલાંગ એલાઉન્સ માટે અરજી ફોર્મ*
👉 https://goo.gl/abN6EB

🔹 *વર્ગ 3 અને 4 માટે ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ફોર્મ*
👉 https://goo.gl/5CZMSc

Monday, June 26, 2017

Nibandh

*💥धोरण 5 थी 8 निंबध लेखन मासवार ना आयोजन प्रमाणे*
*▪डायरेक्ट लखावी सकाय*

*▪धोरण 5 सेम -1*
http://edunewsguru.blogspot.in/2017/06/std-5-gujarati-subject-detail-wise-essay.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*▪धोरण 5 सेम -2*
http://edunewsguru.blogspot.in/2017/06/std-5-gujarati-subject-detail-wise.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*▪धोरण 6 गुजराती निंबध*
http://edunewsguru.blogspot.in/2017/06/std-6-gujarati-essay.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*▪धोरण 7 गुजराती निंबध*
http://edunewsguru.blogspot.in/2017/06/std-7-gujarati-essay.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*▪धोरण 8 गुजराती निंबध*
http://edunewsguru.blogspot.in/2017/06/std-8-gujarati-essay.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*वधु विगत माटे 9725046196 तमारा ग्रुप मा जोड़ो*

Friday, June 23, 2017

Aabhays karam

*ऐक्सल फाइल- धोरण -5-8 प्रथमसत्र मासवार फाळवणी*
*एकवार डाउनलोड करो कायम माटे उपयोगी*
⬇⬇
*धोरण-8 मासवार फाळवणी ऐक्सल फाइल डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/standard-8-first-semester-masvar.html?m=1
⬇⬇
*धोरण-7 मासवार फाळवणी ऐक्सल फाइल डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/standard-7-first-semester-masvar.html?m=1
⬇⬇
*धोरण-6 मासवार फाळवणी ऐक्सल फाइल डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/standard-6-first-semester-masvar.html?m=1
⬇⬇
*धोरण-6-8 मासवार फाळवणी त्रणेय धोरण एक ज ऐक्सल फाइल मा डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/standard-6-7-8-first-semester-masvar.html?m=1
⬇⬇
*धोरण-5 प्रथमसत्र तथा द्वितीयसत्र मासवार फाळवणी ऐक्सल फाइल डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/standard-5-first-and-second-semester.html?m=1
⬇⬇
*सातमा पगार पंच ना लाभ नी आशा बंधाइ- आंदोलन माटे शिक्षकों तैयार छे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/satama-pagar-panch-na-labh-babat-news_23.html?m=1
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*दैनिक नोंध माटे उपयोगी*
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*दैनिक नोंध लखवा माटे खास -धोरण -7 विज्ञान अने टेक्नोलॉजी प्रथम सत्र नु मासवार मुद्दासर नु वार्षिक आयोजन.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/07/std-7-vignan-and-technology-first_7.html?m=1
⬇ ⬇ 
*दैनिक नोंध लखवा माटे खास -धोरण -7 गणित प्रथम सत्र नु मासवार मुद्दासर नु वार्षिक आयोजन.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/07/std-7-ganit-first-semester-all-units.html?m=1
⬇ ⬇ 
*दैनिक नोंध लखवा माटे खास -धोरण -6 गणित प्रथम सत्र नु मासवार मुद्दासर नु वार्षिक आयोजन.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/07/std-6-ganit-first-semester-all-units.html?m=1
⬇⬇
*धोरण -6 -7 - 8 हिंदी विषय जून जुलाई नु आयोजन - दैनिक नोंध लखवा मा उपयोगी.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/06/std-6-7-8-hindi-june-july-month.html?m=1
⬇⬇
*धोरण -6 -7- 8 अंग्रेजी विषय जून जुलाई नु आयोजन - दैनिक नोंध लखवा मा उपयोगी.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/06/std-6-8-english-june-july-month.html?m=1

Wednesday, June 21, 2017

Yog

🔴🇾 🇴 🇬
    🇸 🇵 🇪 🇨 🇮 🇦 🇱🔴
*🔯વર્લ્ડ યોગ બુક યોગ ની સંપૂર્ણ માહિતી*
*🔯પ્રાર્થના ,ચાલન ક્રિયા*
*🔯ડોકની ક્રિયા ,સ્કંધ ચાલન ક્રિયા*
*🔯ધડને ફેરવવાની ક્રિયા, ઘૂંટણ ચાલન ક્રિયા*
*🔯યોગાસન, ઊભા ઊભાના આસનો*
*🔯તાડાસન ,વ્રુક્ષાસનપાદ  ,હસ્તાસન*
*🔯અર્ધ ચક્રાસન, ત્રિકોણાસન ,*
બેસીને કરવાના આસનો
*🔯ભદ્રાસન ,વજ્રાસન ,અર્ધ ઉષ્ટ્રાસન*
ઉષ્ટ્રાસન ,શશાંકાસન ,ઉતાન મંડુકાસન ,વક્રાસન*
પેટ પરના આસનો
*🔯મકરાસન ,ભુજંગાસન ,સલભાસન*
*🔯પીઠ પરના આસનો*
*🔯સેતુ બંધાસન ,ઉતાન પાદ આસન*
*🔯અર્ધ હલાસન*
*🔯પવન મુક્તાસન ,શવાસન,કપાલભાતી*
પ્રાણાયામ*
*🔯અનુલોમ-વિલોમ પ્રાણાયામ ,શીતલી પ્રાણાયામ*
*🔯ભ્રામરી પ્રાણાયામ ,ભ્રામરી ,ધ્યાન ,સંકલ્પ
*🔯પ્રાર્થના*

*🔯21 મી જૂન યોગ દિવસ ના રોજ માટે ઉપયોગી આયોજન ફાઈલ*

*🔯21 મી જૂન યોગ દિવસ ના માટે ઉપયોગી અહેવાલ વર્ડ ફાઈલમાં*

*🔯યોગ માટે ઉપયોગી વીડિયો*

*🔯યોગ દિવસનું મહત્વ*

*🔯યોગ દિવસનો તૈયાર અહેવાલ*

*🔯સૂર્યનમસ્કાર કરવાની રીત ચિત્ર સાથે ની બુક*

*🔯યોગ સમયે વગાડવાનું સંગીત*
http://www.gkeduinfo.com/2017/06/all-yog-day-materials-one-click.html
*🙏🏼SHARE UR ALL GROUPS🙏🏼*

Monday, June 19, 2017

Tet

📢 🇹 🇪 🇦 🇨 🇭 🇪 🇷
                         🇧 🇭 🇦 🇷 🇹 🇮

*👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫  शिक्षक बनवा इच्छता माटे C-TET जुलाई 2017  ऑफीशियल नोटिफिकेशन जाहेर*
👉🏽 *ऑन लाइन फॉर्म्स:-* 2/6/2017
👉🏽 *अंतिम तारीख:-* 23/6/2017
👉🏽 *होल टिकिट तारीख:* 10/7/2017
👉🏽 *परीक्षा तारीख:-* 23/7/2017
*📢 ऑफिसियल नोटिफिकेशन और ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करे*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/c-tet-exam-notification-july-2017.html?m=1

🇯 🇮 🇴 -- 4⃣🇬
🇸 🇲 🇦 🇷 🇹 🇵 🇭 🇴 🇳 🇪
*📲 આવી ગયો છે રિલાયન્સ જિયોનો નવો 4G ફોન,*
*😳 કિંમત માનવામાં ન આવે એટલી બધી ઓછી*
*📢 રિલાયન્સ જિયો શરૂઆતમાં સબસિડી આપીને મોબાઈલનું વેચાણ કરશે*
👉🏽http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/aavi-gayo-chhe-reliance-jio-no-4g.html?m=1
⚠ 🇬 🇺 🇯 🇦 🇷 🇦 🇹 🇮
*📚👌🏽 ટેટ 1 & ટેટ 2 માટે ગુજરાતી વ્યાકરણની લેટેસ્ટ બુક ડાઉનલોડ કરો*
*⚠ Size :- Only 633 KB*
*📚 Pages :- 320*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/gujarati-most-usefull-grammar-book.html?m=1
⚠ 🇭 🇮 🇳 🇩 🇮
*📚👌🏽 ટેટ 1 & ટેટ 2 માટે હિન્દી વ્યાકરણની લેટેસ્ટ બુક  ડાઉનલોડ કરો*
*⚠ Size :- Only 685 KB*
*📚 Pages :- 250*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/hindi-most-usefull-grammar-book.html?m=1
⚠ 🇪 🇳 🇬 🇱 🇮 🇸 🇭
*📚👌🏽 ટેટ 1 & ટેટ 2 માટે અંગ્રેજી વ્યાકરણની લેટેસ્ટ બુક ડાઉનલોડ કરો*
*⚠ Size :- Only 769 KB*
*📚 Pages :- 62*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/english-most-usefull-grammar-book.html?m=1
⚠ 🇲 🇦 🇹 🇭 🇸
*📚👌🏽 ટેટ 1 & ટેટ 2 માટે ગણિતની લેટેસ્ટ બુક ડાઉનલોડ કરો*
*⚠ Size :- Only 3.7 MB*
*📚 Pages :- 260 (Gujarati)*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/superb-maths-book-size-37-mb.html?m=1
⚠ 🇪 🇨 🇴 🇳 🇴 🇲 🇮 🇨
*📚👌🏽 ટેટ 1 & ટેટ 2 માટે અર્થશાસ્ત્રની લેટેસ્ટ બુક ડાઉનલોડ કરો*
*⚠ Size :- Only 1 MB*
*📚 Pages :- 93*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/economic-book-in-gujarati-93-pages-1-mb.html?m=1
*📢 🇲 🇦 🇾  --  2⃣0⃣1⃣7⃣*
*✳🇲 🇪 🇬 🇦 -- 🇧 🇴 🇴 🇰✳*
*📢 भारत नी सौथी लोकप्रिय "ई-द्रष्टि" मेगेजिन नी "May 2017" नी करंट अफेर्स बुक प्रकाशीत थई गई छे*
*❇ जे तमने TET 1, TET 2, GPSC, UPSC, क्लर्क परीक्षा, बैंक परीक्षा, रेलवे परीक्षा माटे खुब उपयोगी थसे*
*🚸 इंडिया लेवल नी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा ओ माटे खुब ज उपयोगी बुक*
*⚠ Size :- Only 3 MB*
*📲 डाउनलोड करवा नीचे नी लिंक Google Chrome मां ओपन करो*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/e-dristi-monthly-current-affairs-book.html?m=1
*📢 🇦 🇵 🇷 🇮 🇱 --  2⃣0⃣1⃣7⃣*
*✳🇲 🇪 🇬 🇦 -- 🇧 🇴 🇴 🇰✳*
*⚠ Size :- Only 3 MB*
*📲 डाउनलोड करवा नीचे नी लिंक Google Chrome मां ओपन करो*
👉🏽http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/e-dristi-mega-material-april.html?m=1
*🇵 🇴 🇱 🇮 🇨 🇪-🇧 🇭 🇦 🇷 🇦 🇹 🇮*
*1⃣1⃣0⃣0⃣0⃣--🇷 🇪 🇱 🇦 🇹 🇪 🇩*
*👮🏽 ગુજરાત સરકાર ઓગષ્ટ 2018 સુધીમાં 11,000 પોલીસની જગ્યાઓ ભરશે*
*🏛 સુપ્રિમ કોર્ટે 11,000 પોલીસની ભરતી કરવા માટે સમય મર્યાદા લંબાવી આપી છે.*
*⤵ વિસ્તારથી વાંચવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/police-bharti-upcoming-11000-gujarat.html?m=1
*🎓GMERS Medical College and Hospital ગાંધીનગર માં અલગ અલગ પોસ્ટ પર ભરતી*
*🔶ટોટલ જગ્યા:33*
*🔶જગ્યા નું નામ*
*🔹STAF NURSE*
*🔹DATA ENTRY OPERATOR*
*🔹ACCOUTANT*
*OFFICE ASSISTANT Etc...*
*🔶વધુ માહિતી માટે નીચે ની લીંક ચેક કરો*
👇👇👇👇👇
http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/gmers-medical-college-and-hospital.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹   🇪   🇦   🇨   🇭   🇪   🇷
   🇯   🇴   🇧
*🎓સામાજિક સુરક્ષા નિયામક, ગાંધીનગર શ્રીમતી કે.કે સરકાર સરકારી બહેરા મૌન વિવિધ શિક્ષક પોસ્ટ માટે ભરતી*
*🔶Posts Name*
*▪Language Teacher*
*▪Assistant Teacher*
*▪Industry Teacher*
*🔶પગાર : 3500/-*

*🔶વધુ માહિતી માટે નીચે ની લીંક ચેક કરો*
👇👇👇👇
http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/director-of-social-security-gandhinagar.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Sunday, June 18, 2017

Nari


_*નિતા આહિર*_ { _*નેહ*_ }…

_કોઇ સ્ત્રી દસ માણસની હાજરીમાં કોઇ વ્યકિત સાથે વાત કરે તો સમાજ વાતો કરે ,_

_જો એ એકાંતમાં વાત કરે તો પણ સમાજ વાતો કરે ,_

_એ કોઇ સાથે ઉભા રહીને વાત કરે કે કયાંક બેસીને વાત કરશે, તોય સમાજ વાતો કરશે ,_

_એ FB કે WApp વાપરશે તો લોકોની નજરમાં ખરાબ ગણાશે, છતાં પસંદગીની વાત આવે ત્યારે મેચ્યોર જ જોઇએ ,_

_સ્ત્રી મૌન રહે તો એ ખોટી સાબિત ગણાય , ને સત્ય રજુ કરે તો એમ કહેવાય કે સાબિત એ લોકોને કરવું પડે જે ખોટા હોય ,_

_જો એ તૈયાર થઇને જાય તો એને અધિરી કહેવાય અને ન તૈયાર થઈને જાય તો ફુવડ કહેવાય ,_

_સવાલ કરવાનો એને હક નથી પણ જવાબ આપવો એ એની ફરજ છે, સમાધાન કરવું એ એને હક્ક નથી પણ સ્વીકારી લેવું એ એની ફરજ છે ,_

_નીચું જોઈને ચાલે, તો કંઇક ખોટું કર્યું એમ સમજે ને ઉંચું જોઇને ચાલવા પર અભિમાની કહેશે સમાજ ,_

_એ ઉંબરો ઓળંગે તો સમાજ વાતો કરે ને ઉંમર ઓળંગી જાય તો પણ સમાજ વાતો કરે ,_

_સ્ત્રી વિશે વાતો કર્યા સિવાય સમાજને બીજું કોઇ કામ જ નથી ,_

_*એટલે સમાજનો વિચાર છોડીને જીવી લેવું...*_

_*Send to all women*_ 👍🏻‪

Tet

🇹 🇪 🇹 📚📚
🇲 🇦 🇹 🇪 🇷 🇮 🇦 🇱

🔰 *મીત્રો થોડા સમયમા મા TET પરીક્ષા લેવાશે. ધોરણ 1 થી 8 નુ વિષય વસ્તુ તૈયાર કરવા માટે પાઠ્યપુસ્તકો વાંચવા માટે ખૂબ જ ઓછો સમય છે.*

👌 તેના માટે શિક્ષક ગ્રુપ ના શ્રી હિરેનભાઇ પટેલ તરફથી ધોરણ 1 થી 8 ના તમામ વિષય ની બન્ને સેમેસ્ટર ના તમામ અગત્યના મુદ્દાઓનું સંકલન કરીIMP નોટસ તૈયાર કરવામા આવેલ છે. જેનો અભ્યાસ કરવાથી TET પરીક્ષામા 100% ફાયદો થશે.

✅ *તમામ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા લીંક Google chrome મા ખોલો*

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 સામાજીક વિજ્ઞાન*
👉 https://goo.gl/Wq4nLV

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી*
👉 https://goo.gl/RJsibK

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 ગણિત*
👉 https://goo.gl/dzaLJJ

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 ગુજરાતી*
👉 https://goo.gl/gDFMUZ

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 હિન્દી*
👉 https://goo.gl/dNtYdK

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 સંસ્કૃત*
👉 https://goo.gl/DTgQJK

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 અંગ્રેજી*
👉🏼https://goo.gl/F94Gcy

🔹 *ધોરણ 1 થી 5 ની અગત્યની નોટસ*
👉 https://goo.gl/EUB23e
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹 🇪 🇹 2⃣
      🇲 🇴 🇩 🇪 🇱
                🇵 🇦 🇵 🇪 🇷 1⃣3⃣
*📚💥ટેટ 2 પરિક્ષા માટે ઉપયોગી મોડેલ પેપર નં 13  ડાઊનલોડ કરો 75 માર્ક્સ BY A.K.PARMAR (પાર્ટ 1)*
👉🏼  https://goo.gl/mK7zBA
🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳
💥 *​TET-2 Model paper 11(ભાષા) ​*
*​TET-2 Exam Model Paper No.10 By Shikshanjagat as Per syllabus - Total 75 Marks(Part-2) Paper​*
👉https://goo.gl/oQxFzM
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*📘📙ટેટ 2 માટે સ્પેશ્યલ અંગ્રેજી ગ્રામર,*

*📚📚 સામાન્યજ્ઞાન અંગ્રેજી વ્યાકરણ પરિચય ભાગ ડાઉનલોડ કરો.*
👌🏻https://goo.gl/JhWrGz
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎹🎤🇲 🇴 🇸 🇹 👉🏿🇮 🇲 🇵
🇶 🇺 🇪 ➖🇵 🇦 🇷 🇹👉🏿 2⃣
*📒📕દરેક સ્પર્ઘાત્મક પરીક્ષા મા પુછાયેલ તેમજ વારંવાર પુછાતા Most Imp પ્રશ્નો નુ સંકલન ભાગ 2 બાય IMP GK GURU*
✍🏽https://goo.gl/PgawW6
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🎤🎹🇬 🇰👉🏿 🇲 🇵 3⃣
        🇵 🇦 🇷 🇹 9⃣
*🎤📕📒ટેટ 2 પરીક્ષા માટે જનરલ નોલેજ મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન જવાબ MP3 પાર્ટ 9⃣ બાય GK GURU*
✍🏽https://goo.gl/vh2Z2Y

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📚 ટેટની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા મિત્રો અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે અમારો આ નંબર 7600780780 ને તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો.